2.1.4(6)บันทึกข้อความที่อว0360.09-111ลงวันที่1พฤษภาคม2563เรื่องส่งเรื่องเพื่อจัดวาระการประชุมคระกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย