2.1.4(9)รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักวิทยบริการไตรมาสที่2