2.1.4(11)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณฺ์ครั้งที่5-2563วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม2563