2.2.1(3) ระบบและกลไกการบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด (คู่มือ การพัฒนาและบริการทรัพยากรสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 (หน้า 13))