2.2.1(5) คำสั่งมหาวิทยาลัยแต่่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสำนักวิทยบริการฯ ประจำปีงบประมาณ 2563