2.2.1(6) หนังสือมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภาย ปีการศึกษา 2562