2.2.1(7) รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2562