2.2.1(8) รายงานผลการประเมินระบบและกลไกบริการทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุุด ประจำปีการศึกษา 2562