2.2.1(10) รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 52563 (วันที่ 19 พฤษภาคม 2563)