2.2.2(1) รายงานจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (ข้อมูลจากระบบห้องสมุด ALIST ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2562)