2.2.2(2) รายงานจํานวนทรัพยากรสารสนเทศ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ข้อมูลจากระบบห้องสมุด ALIST ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2563)