2.2.3(1) บันทึกข้อความเชิญเป็นวิทยากร (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562) คณะครุศาสตร์