2.2.3(2) บันทึกข้อความขอบุคลากรในสังกัดเป็นวิทยกร (บรรยายเรื่อง การสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศของสำนัก) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์