2.2.3(3) บันทึกข้อความ ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากรอบรม (การสืบค้นข้อมูลในห้องสมุด นักสึกษาชั้นปีที่ 1) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ