2.2.4(7) ภาพประกอบการอบรม แนะนำการใช้ฐานข้อมูลหรือทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2562