2.2.6(2.1)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน มกราคม 2563