2.2.6(2.2)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน กุมภาพันธ์ 2563