2.2.6(2.4)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน เมษายน 2563