2.2.6(2.5)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน พฤษภาคม 2563 (1)