2.2.6(3) บันทึกเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1_2563 (วันที่ 16 มกราคม 2563)