2.2.6(4) บันทึกเสนอวาระการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5_2563 (วันที่ 14 พฤษภาคม 2563)