2.2.6(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5_2563 (วันที่ 14 พฤษภาคม 2563)