2.2.6(7) รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจำไตรมาส 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2562)