2.2.6(8) รายงานการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาฯ ประจำไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม 2563)