2.2.7(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5_2563 (วันที่ 14 พฤษภาคม 2563)