2.2.7(6) บันทึกข้อความของคระเรื่องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563