2.2.7(7) ภาพบรรยากาศการเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563