1.2.2(15) คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง ให้อาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการต่างๆ