1.2.2(16) บันทึกข้อความที่ สวท.2563-03 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบที่1)