สวท.2.1.2(13)รายการทรัพยากรสารสนเทศเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการ