สวท.2.1.5(2)บันทึกข้อความที่ อว 0630.09-169ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563เสนอเรื่องเพื่อจัดวาระประชุม กบ. ครั้งที่ 7.2563