1.1.5(4.2)รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ KM ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ตุลาคม 2562