1.1.5(4.3)ทะเบียนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ (KM) สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ