1.1.5(12.3)รายงานประชุมกรรมการบริหาร เดือน พฤษภาคม 2563