1.1.3(11)บันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2-2563