สวท.2.1.1(7)รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ