สวท.2.1.2(8)รายงานการประชุมคณะกรรมการการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด