สวท.2.1.4(12)ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7-2563