ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


ผ.ศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผ.ศ.กมลมาศ วงษ์ใหญ่
รองผู้อำนวยการ

อ.ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์
รองผู้อำนวยการ

ผ.ศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการ

นางอารีย์ ทิพรส
หัวหน้าสำนักงาน