ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 


ผ.ศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์
ผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรรณิกา อัมพุช
รองผู้อำนวยการ

อาจารย์ ดร.ประพรรธน์ พละชีวะ
รองผู้อำนวยการ

ผ.ศ.มณทิพย์ จันทร์แก้ว
รองผู้อำนวยการ

นางอารีย์ ทิพรส
หัวหน้าสำนักงาน