งานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และวิจัย


น.ส.พัชริน แสนโสพาวัน

น.ส.พจนี เสาวรส

น.ส.กีราวัลย์ ศรีหาตา

น.ส.ยุพาภรณ์ อินทฤทธิ์

ว่าที่ร.ต.หญิงปานทอง พลเสน

นายชนะพงษ์ สงสมอ

นายสมร ฝ่ายรีย์