รายละเอียดโครงการแนะนำการใช้งานฐานข้อมูล(E-BOOK)LibVRU 2021

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรม
“แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับ LibVRU ๒๐๒๑
เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์การสืบค้นงานวิจัยและ
ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดการเรียนการสอนการทำวิจัยหรือผลงานทางวิชาการรวม
ทั้งร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)จากระบบ SE-ED E-Library
จากฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO Discovery Service
ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่จัดซื้อในนามภาคีเครือข่ายความร่วมมือของ
สำนักวิทยบริการฯและกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏได้ใช้ร่วมกัน

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญชวน
อาจารย์และบุคลากรในสังกัดของท่านเข้าร่วมกิจกรรม
ในวันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น.- 15.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ