กำหนดการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่องแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง
“แนะนําการใช้งานฐานข้อมูล หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กับ LibVRU ๒๐๒๑“
วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เวลา กิจกรรม
13.00-13.15 น. ลงทะเบียน
13.15-13.30 น. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯกล่าวเปิดงาน
13.30-15.00 น. แนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การสืบค้นงานวิจัย เพื่อการจัดการเรียนการสอน โดยบริษัท EBSCO
– การทําวิจัยหรือผลงานทางวิชาการ
– ร่วมคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)จาก SE-ED E-Library
และ EBSCO Discovery Service