เอกสารดาวน์โหลด

รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO

รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์-ปีการศึกษา-2563-คณะมนุษยฯ
รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์-ปีการศึกษา-2563-บัณฑิตวิทยาลัย
รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์-ปีการศึกษา-2563-คณะวิทยฯ
รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์-ปีการศึกษา-2563-คณะครุศาสตร์
รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์-ปีการศึกษา-2563-คณะเกษตร
รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์-ปีการศึกษา-2563-คณะสาธารณสุข
รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์-ปีการศึกษา-2563-คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์-ปีการศึกษา-2563-วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ
รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์-ปีการศึกษา-2563-คณะวิทยาการจัดการ

รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ SE-ED

รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Books-TH-ชุดที่-1_ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Books-TH-ชุดที่-2_ด้านมนุษยศาสตร์และสังคม
รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-Books-TH-ชุดที่-3_ด้านสารคดี-สาระบันเทิง-ความรู้ทั่วไป

แนะนำรายการหนังสือ

แบบฟอร์มเสนอแนะการจัดซื้อทรัพยากรสารสนเทศ