อบรมเชิงปฏิบัติการ Webometrics Ranking

http://lib.vru.ac.th/wp-content/uploads/2021/07/ภาพกิจกรรม-webbometic.jpg