รายละเอียดโครงการ-webbometic

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรม

เพื่อให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงหรือเกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดลำดับเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย โดยจะมีวิธีการที่ได้ยอมรับคือ Webometrics ในการวัดความสามารถในการผลิตผลงานทางวิชาการและกิจกรรมที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต ภายใต้ Domain Name เดียวกัน และเพื่อให้ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ Webometrics และสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานกับเว็บไซต์หน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

เนื้อหาการอบรมเชิงปฏิบัติการ Webometrics Ranking ประจำปีงบประมาณ 2564

  1. ความสำคัญของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics Ranking
  2. ตัวชี้วัด ในการจัดอันดับมหาวิทยาลัยด้วย Webometrics Ranking

มีการปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดจากเดิม 4 ประเด็น ในปี พ.ศ. 2564 ปรับเป็น 3 ประเด็น

– Visibility (50%)

– Transparency (10%)

– Excellence (40%)

  1. แนวทางการดำเนินงาน Webometrics Ranking ของมหาวิทยาลัย เพื่ออันดับที่สูงขึ้น/คะแนนมากขึ้น

– ทุกหลักสูตรต้องมีเว็บไซต์ และอยู่ภายใต้โดเมนเนม VRU

– ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยต้องเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์

– บุคลากรทุกคนต้องมีเว็บเพจเป็นของตนเอง (แนวทางในระยะต่อไป)

  1. วิธีการดำเนินงาน เพื่ออันดับที่สูงขึ้น/คะแนนมากขึ้น

– เป็นการฝึกปฏิบัติ และถาม-ตอบ เกี่ยวกับวิธีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดอันดับ  Webometrics Ranking เพื่ออันดับที่สูงขึ้น/คะแนนมากขึ้น