กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ Webometrics Ranking

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง
“Webometrics Ranking“
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

เวลา กิจกรรม
09.00 – 09.15 น. ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ
09.15 – 09.30 น. ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
09.30 – 12.00 น. อบรมเชิงปฏิบัติการ Webometrics Ranking แบบออนไลน์
13.00 – 16.30 น. ฝึกปฏิบัติ และถาม-ตอบ เกี่ยวกับ Webometrics Ranking