อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี