กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ และทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง
“การพัฒนาบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทบทวน จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจำปี“
วันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ. 2564
ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ และห้อง Inspiration Lab สำนักวิทยบริการฯ

 

วันที่ 8 มิถุนายน 2564
เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ
09.00 – 09.30 น. พิธีเปิดการอบรม โดย ผศ.ดร.สุพจน์ ทรายแก้ว อธิการบดี
09.00 – 09.30 น. แผนการบริหารงานและการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุน
โดย ผศ.ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ
09.30 – 10.30 น. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและแนวทางการจัดทำ OKRs ของงานต่าง ๆ
วิทยากร นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการกองกลาง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. หลักเกณฑ์การปฏิบัติงานและแนวทางการจัดทำ OKRs ของงานต่าง ๆ
เพื่อพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรม (ต่อ)
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การพัฒนางานประจำสู่นวัตกรรม
วิทยากร นางนิธิวดี ตั้งจันทร์สุข ผู้อำนวยการกองกลาง
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 15.45 น. ฝึกปฏิบัติ การจัดทำ OKRs รายบุคคล/นวัตกรรม
15.45 – 17.00 น. การนำเสนอ
วันที่ 9 มิถุนายน 2564
เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียนอบรมเชิงปฏิบัติการ
09.00 – 10.30 น. กรอบการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ
วิทยากร นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสานักงานอธิการบดี
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. ทบทวนแผนกลยุทธ์ และจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก (SWOT)
สรุปผลวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพการพัฒนาขององค์กร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. นำเสนอโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565
สรุปกิจกรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จ เป้าหมาย และผู้รับผิดชอบ
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 17.00 น. ประชุมแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากรภายในสำนักวิทยบริการ