รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม

เนื่องจากสถานการณ์โควิด จึงขอแบ่งการเข้าร่วมประชุมดังนี้
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทักษิณา วิไลลักษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลมาศ วงษ์ใหญ่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณทิพย์ จันทร์แก้ว อาจารย์ณัฐพงศ์ วัฒนศิริพงษ์
นางอารีย์ ทิพรส นางวีนา อาจหาญ
น.ส.พัทธนันท์ แสงปาก น.ส.กัญชญาวีร์ กุลพิพัฒน์เตชนาถ
นางพัชริน แสนโสภาวัน น.ส.กีราวัลย์ ศรีหาตา
น.ส.ยุพาภรณ์ อินทฤทธิ์ ว่าที่ ร้อยตรีหญิง ปานทอง พลเสน
นายชนะพงษ์ สงสมอ นายสมร ฝ่ายรีย์
นายอภิชาติ หันชะโด นายวรุตม์ ช้างเถื่อน
นายไพศาล แซ่ก๊วย นายนิพนธ์ เงินยวง
นางพนิดา รักธรรม น.ส.คาแปลง เนื้อทอง

ห้องปฏิบัติการ Inspiration Lab

น.ส.อัฉราภรณ์ เอี่ยมสถาน นางปิยนันท์ ลีละชาต
นางปิยวรรณ วงษ์เรียนรอต นายปริญญา หงษ์ทอง
น.ส.นรินทร์ หนูเอก น.ส.ทุเรียน พัฒนศักดิ์สมบูล
นางพจนี เสาวรส น.ส.จิราภรณ์ ปานเทวัญ
น.ส.ทิพาตินันท์ สุดแจ้ง น.ส.รัตติกาล มีเกาะ
น.ส.ประจวบ หอมพิกุล น.ส.ปรางทิพย์ แพงบุตร