รายละเอียดโครงการ

ตามนโยบายมหาวิทยาลัยที่ให้หน่วยงาน ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อกำหนดเป้าหมำยและได้รับความเห็นชอบเพื่อการดำเนินงานสู่ความสำเร็จที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มีกำรเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอุดมศึกษาที่เกี่ยวข้องและมาตรฐำนด้านวิชาชีพโดยมีการดำเนินการดังนี้

  1. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจำปีตาม กรอบเวลา
  3. วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยำลัย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  4. ดำเนินการสู่กระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจำปี งบประมาณสำนัก
  5. ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ ค่าเป้าหมาย ตัวบ่งชี้สู่หน่วยงานและบุคลากรสำนักเพื่อวัดระดับความสำเร็จ
  6. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการและประเมินผลการดำเนินงาน
  7. รายงานผลการดำเนินงานและความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ วิเคราะห์ผลงานและเสนอแนวทางพัฒนาสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศต่อไป